Algemene Gebruiksvoorwaarden Woningtarget.nl

1. Algemeen
1.1
In deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Algemene Gebruiksvoorwaarden”) wordt verstaan onder:
(a)De Zoekmachine: het platform dat wordt gevormd door internetpagina’s en overige content dat gehost wordt onder de domeinen www.woningtarget.nl, alsmede eventuele sub-domeinen daarvan;
(b) Gebruiker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een account op de zoekmachine aanmaakt; 
(c) Woningtarget.nl: Rentbuyestate.com Netherlands ApS, gevestigd te Mynstersvej, 1827 Kopenhagen, Denemarken en ingeschreven bij de Deense kamer van koophandel onder nummer: CVR DK-36997761; 
(d) Voorwaarden: deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, alsmede overige algemene voorwaarden, zoals het Privacy en Cookie statement, die door Woningtarget.nl gehanteerd worden in haar relatie tot de Gebruiker in het kader van de zoekmachine;
1.2
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de zoekmachine, alsmede op de door Woningtarget.nl geleverde diensten, alsmede op alle aanbiedingen van Woningtarget.nl aan Gebruiker, orders van Gebruiker aan Woningtarget.nl en overeenkomsten die in verband met de zoekmachine tussen Woningtarget.nl en Gebruiker tot stand komen.
1.3
Functionaliteit voor woningzoekenden: Woningtarget.nl is in de eerste plaats een woningzoekmachine, die woningzoekenden een overzicht geeft van alle woningen die er op de markt zijn beschikbaar zijn. Woningtarget.nl crawlt het internet voor beschikbare woningen en verzameld rauwe data over deze woningen in de database. Als een woningzoekende meer wil weten over een woning, word hij/zij naar de oorspronkelijke bron doorverwezen. Er wordt benadrukt dat Woningtarget.nl geen bemiddeling tussen woningzoekenden en verhuurders biedt en geen overeenkomsten heeft met verhuurders om contact te bemiddelen tussen hen en de woningzoekenden. Een klein deel van de advertenties op Woningtarget.nl zijn gemaakt door de verhuurders zelf. Hierbij krijgt de woningzoekende een email met de contactgegevens van de verhuurder wanneer hij/zijn meer informatie wil. We benadrukken dat in de meeste gevallen de woningzoekende moet upgraden naar SmartUser profiel om meer informatie over de woning te ontvangen.
1.4
Functionaliteit voor verhuurders: Via Woningtarget.nl, kunnen verhuurders hun woningen aanbieden. Als verhuurder kun je een advertentie maken voor je vacante woningen en kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de verhuurders via de database van woningzoekenden. Wanneer contact wordt gemaakt met een woningzoekende via de database, word contactinformatie over de woningzoekende via een e-mail naar de verhuurder verzonden. We benadrukken dat het in de meeste gevallen noodzakelijk is een SmartUser profiel te hebben om als verhuurder contact op te nemen met een van de woningzoekenden in onze database.

2. Account en e-mails
2.1
Door het aanmaken van een account via de zoekmachine of het gebruik van de zoekmachine, bijvoorbeeld door het opvragen van contactgegevens van een andere Gebruiker op de zoekmachine, accepteert de Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2.2
Indien de Gebruiker daarvoor zijn toestemming heeft gegeven, of zich daarvoor uitdrukkelijk heeft ingeschreven, kan Woningtarget.nl de Gebruiker e-mails sturen met het laatste aanbod van woningen respectievelijk relevante advertenties van woningzoekenden, afgestemd op de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker. De Gebruiker kan zich op ieder gewenst moment afmelden voor het ontvangen van deze laatstgenoemde e-mails, door op de bijbehorende link te klikken in de desbetreffende toegezonden e-mail of door het versturen van een e-mail naar support@woningtarget.nl. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop Woningtarget.nl persoonsgegevens verwerkt ons Privacy Statement en ons Cookie Statement.
2.3
Bij het aanmaken van een account wordt er automatisch een wachtwoord gegenereerd. De Gebruiker kan het wachtwoord altijd opvragen door gebruik te maken van de “Wachtwoord vergeten”-functie op de zoekmachine. De Gebruiker zal dit wachtwoord vertrouwelijk behandelen en niet met derden delen.
2.4
De Gebruiker is verplicht zich steeds actueel geïnformeerd te houden over de dan geldende Voorwaarden en de Gebruiker accepteert dat Woningtarget.nl het recht heeft de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Waar mogelijk zal Woningtarget.nl wijzigingen van of in de Voorwaarden een redelijke periode van tevoren aankondigen, bijvoorbeeld op de homepage van de zoekmachine, bij het inloggen door de Gebruiker en/of per e-mail.
2.5
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht zonder aankondiging zijn/haar account per direct te deactiveren. Een eventueel Smart User abonnement eindigt daarmee eveneens en vanaf dat moment worden geen nieuwe termijnbedragen meer voor het Smart User abonnement in rekening gebracht. Reeds gefactureerde Smart User termijnbedragen blijven verschuldigd en worden, indien reeds betaald, niet gerestitueerd.
2.6
Indien de Gebruiker wenst dat derden handelen namens de Gebruiker met betrekking tot het profiel op ons zoekmachine, moeten deze derden voldoende documentatie verstrekken dat zij mogen handelen namens de Gebruiker.

3. Gebruik door woninghuurders
3.1
Gebruikers die een woning zoeken mogen dit enkel doen voor zichzelf of voor directe gezinsleden of andere directe verwanten. Alle aan de Gebruiker verschafte contactgegevens of andere persoonsgegevens van verhuurders, zullen door de Gebruiker uitsluitend worden gebruikt voor de communicatie met de desbetreffende verhuurder en zullen door de Gebruiker niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De Gebruiker is verplicht ervoor zorg te dragen dat de inhoud van geplaatste zoekadvertenties waarheidsgetrouw en voldoende specifiek is. Het is de Gebruiker niet toegestaan om contactgegevens, waaronder namen, telefoonnummers, e-mailadressen, of URL’s, in de zoekadvertentie te vermelden. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat het geüploade materiaal op aan de zoekmachine verwante zoekmachines van Woningtarget.nl of aan haar verbonden ondernemingen kan worden getoond of door Woningtarget.nl voor marketingdoeleinden kan worden geplaatst op advertentiewebsites van derden of op sociale media.
3.2
Gebruikers kunnen altijd gratis een account aanmaken en daarmee een zoekopdracht en een zoekadvertentie op de zoekmachine aanmaken. Wanneer een verhuurder een betaalde advertentie voor een woning heeft geplaatst dan kunnen Gebruikers met een gratis account gratis de contactgegevens van die verhuurder opvragen. Om ook de contactgegevens van verhuurders op te kunnen vragen die een gratis advertentie voor een woning hebben geplaatst, dan dient de Gebruiker zijn account te opwaarderen naar een betaald Smart User account. Elke Gebruiker kan op ieder moment, indien beschikbaar, zijn account opwaarderen naar een Smart User account, wat een reeks van voordelen heeft in de vorm van vele extra mogelijkheden om nog sneller een woning te vinden. Deze voordelen zijn:
1: toegang tot de volledige database met alle beschikbare woningen;
2: een kwaliteitskeurmerk voor de advertentie van de Gebruiker dat zichtbaar is voor de Gebruikers die woningen aanbieden;
3: een hogere plaatsing van de advertentie in de zoekresultaten op de zoekmachine, zodat de Gebruikers die woningen aanbieden deze eerder zien;
4: toegang tot het volledige notificatiesysteem van de zoekmachine, zodat de Gebruiker direct per email op de hoogte wordt gebracht van nieuw beschikbare woningen op de zoekmachine.
3.3
Bij het aanmaken van een account als woningzoekende accepteert de Gebruiker dat zijn of haar contactgegevens en advertenties op verschillende dynamische wijzen gedeeld kunnen worden met andere Gebruikers van ons zoekmachine. De zoekmachine is ingericht om Gebruikers die een woning zoeken in contact te brengen met Gebruikers die een woning aanbieden, en Gebruikers geven en krijgen toestemming om contact met elkaar op te nemen per email of telefoon aangaande de verhuur of huur van woningen.
3.4
Indien de Gebruiker niet aan zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel 3 voldoet, is Woningtarget.nl gerechtigd het account van de desbetreffende Gebruiker direct af te sluiten en de advertenties van de Gebruiker te verwijderen. Zodra de woningzoektocht niet meer actueel is, is de Gebruiker verplicht de zoekadvertentie zo snel mogelijk – en in ieder geval binnen twee (2) dagen – te deactiveren.
4. Gebruik door verhuurders
4.1
Gebruikers die een woning aanbieden zijn verplicht naar zijn/haar beste vermogen alleen Gebruikers die op zoek zijn naar een woning te benaderen met woonaanbod dat overeenkomt met de geldende woonwensen van deze huurders, zoals staat aangegeven in de zoekadvertenties op de zoekmachine.
4.2
Alleen verhuurders van woningen, en makelaars die in opdracht van of namens verhuurders van woningen optreden, zijn gerechtigd een account als Gebruiker aan te maken als verhuurder op de zoekmachine. Deze Gebruikers mogen alleen advertenties aanmaken voor de verhuur van woningen ten aanzien waarvan zij bevoegd zijn deze te verhuren.
4.3
De Gebruiker die handelt als verhuurder is er volledig voor verantwoordelijk dat de informatie in de advertentie waarheidsgetrouw en voldoende specifiek is en een representatieve voorstelling van de werkelijkheid geeft. De Gebruiker garandeert gerechtigd te zijn de gegevens via de zoekmachine zelf ter beschikking te stellen aan Woningtarget.nl en andere Gebruikers. Door gegevens via de zoekmachine ter beschikking te stellen verleent Gebruiker aan Woningtarget.nl en andere Gebruikers het recht om die gegevens te gebruiken in het kader van de zoekmachine zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Daarnaast verleent Gebruiker door gegevens via de zoekmachine ter beschikking te stellen het recht aan Woningtarget.nl om die gegevens op aanverwante zoekmachines van Woningtarget.nl of aan haar verbonden ondernemingen te tonen, en om die gegevens voor marketingdoeleinden te plaatsen op advertentiewebsites van derden, en op social media te plaatsen zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. 
4.4 
Het is Gebruikers niet toegestaan contactgegevens, zoals namen, telefoonnummers, e-mailadressen en internetadressen, in de advertenties of geüploade materialen te vermelden. Bij de toezending van woningaanbod of andere communicatie met potentiële huurders en/of Gebruikers verplicht de Gebruiker die handelt als verhuurder zich ervoor zorg te dragen dat geen van zijn contactgegevens toegankelijk zijn voor andere Gebruikers of derden. Dit betekent onder meer dat het de Gebruiker niet is toegestaan met meerdere Gebruikers contact op te nemen op een manier waardoor zij kennis krijgen van elkaars e-mailadressen. Alle aan de Gebruiker die handelt als verhuurder verschafte contactgegevens of andere persoonsgegevens, zullen door die Gebruiker uitsluitend worden gebruikt voor de communicatie met potentiële huurders en zullen door de Gebruiker niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
4.5
Gebruikers die optreden als verhuurder kunnen gratis een account aanmaken en daarmee een zoekopdracht of een verhuuradvertentie aanmaken op de zoekmachine. In dat geval kunnen woningzoekende Gebruikers met een Smart User account contact met hen opnemen. Daarbij kan de Gebruiker die optreedt als verhuurder er op ieder moment, indien beschikbaar, voor kiezen het account tegen betaling op te waarderen naar een Smart User account, wat een reeks van voordelen biedt om sneller een huurder voor een woning te vinden. Deze voordelen zijn:
1: toegang tot het volledige overzicht van Gebruikers die op zoek zijn naar een woning en daarvoor een advertentie op de zoekmachine hebben aangemaakt; 
2: de mogelijkheid voor alle Gebruikers die op zoek zijn naar een woning om direct contact op te nemen met deze Gebruiker, ook de Gebruikers die op zoek zijn naar een woning en die geen Smart User account hebben;
3: een hogere plaatsing van de advertentie in de zoekresultaten op de zoekmachine, zodat de Gebruikers die woningen zoeken deze eerder zien.
4.6
Bij het aanmaken van een account als verhuurder accepteert de Gebruiker dat zijn of haar contactgegevens en advertenties op verschillende dynamische wijzen gedeeld kunnen worden met andere Gebruikers van ons zoekmachine. De zoekmachine is ingericht om Gebruikers die een woning zoeken in contact te brengen met Gebruikers die een woning aanbieden, en Gebruikers geven en krijgen toestemming om contact met elkaar op te nemen per email of telefoon aangaande de verhuur of huur van woningen.
4.7
In geval een Gebruiker niet aan zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel 4 voldoet, is Woningtarget.nl gerechtigd tot directe sluiting van het account van de desbetreffende Gebruiker en tot verwijdering van één of meer van de advertentie(s) van deze Gebruiker, zonder dat zij gehouden is tot restitutie van door de Gebruiker betaalde bedragen. Zodra de woning waarmee wordt geadverteerd is verkocht of verhuurd, moet de advertentie door de Gebruiker zo snel mogelijk – en in ieder geval binnen één (1) dag – gedeactiveerd worden.

5. Disclaimer
5.1
De zoekmachine is een advertentieplatform, waar huurders en verhuurders adverteren met woonwensen en woningaanbod. De advertenties die worden weergegeven op de zoekmachine zijn opgesteld en aangeleverd door Gebruikers. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om de juistheid en volledigheid van de informatie die door (andere) Gebruikers in advertenties is opgenomen te controleren. Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat andere Gebruikers misbruik kunnen proberen te maken van de zoekmachine. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om maatregelen te treffen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van misbruik van de zoekmachine. Woningtarget.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid, en is niet aansprakelijk, voor de inhoud van door Gebruikers aangeleverde informatie in een advertentie, andere informatie die wordt verstrekt of uitgewisseld door Gebruikers, of afspraken of overeenkomsten die tussen Gebruikers worden gemaakt of gesloten en enig misbruik van de zoekmachine door andere Gebruikers. Woningtarget.nl sluit voorts, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid uit voor alle schade die Gebruikers lijden in verband met (i) ieder gebruik van de zoekmachine en de diensten van Woningtarget.nl; (ii) de beschikbaarheid en functionaliteit van de zoekmachine en wijzigingen van de zoekmachine en de diensten van Woningtarget.nl; (iii) onjuiste informatie op de zoekmachine of in enige communicatie van Woningtarget.nl aan Gebruiker.
5.2
Woningtarget.nl is voorts nimmer aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade waaronder begrepen – maar daartoe niet beperkt – winst- en inkomstenderving, verlies van Gebruikers of verwachte besparingen, of welke andere schade dan ook, behoudens voor zover de uitsluiting van zulke aansprakelijk wettelijk niet is toegestaan. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Woningtarget.nl. Iedere aansprakelijkheid van Woningtarget.nl jegens Gebruiker is in ieder geval beperkt tot de totale waarde van het abonnementsgeld dat Gebruiker aan Woningtarget.nl heeft betaald in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet.
5.3
De Gebruiker vrijwaart Woningtarget.nl en stelt haar schadeloos tegen aanspraken van derden voor schade die zij hebben geleden of stellen te hebben geleden als gevolg van het gebruik van informatie die de Gebruiker op de zoekmachine plaatst of anderszins met andere Gebruikers uitwisselt, of die op enige andere wijze verband houden met het gebruik van de zoekmachine door de Gebruiker, of die op enige andere wijze verband houden met het gebruik van de gegevens die Gebruiker via de zoekmachine aan Woningtarget.nl en andere Gebruikers.
5.4
Woningtarget.nl is er niet voor verantwoordelijk in hoeverre contact tussen Gebruikers, al dan niet tot stand gekomen via de zoekmachine of de overige diensten van Woningtarget.nl, leidt tot totstandkoming van enige overeenkomst tussen de Gebruikers. Woningtarget.nl is bij dergelijke overeenkomsten geen partij en geen bemiddelaar. Woningtarget.nl biedt Gebruikers door middel van de zoekmachine enkel de gelegenheid om op elkaars advertenties te reageren.
5.5
In de gevallen waarin de zoekmachine informatie van een website van een derde verzamelt, bijvoorbeeld van een vastgoedpartij of een andere derde partij, is Woningtarget.nl niet aansprakelijk voor de juistheid, inhoud of representativiteit van deze informatie.

6. Privacy
6.1

De informatie, waaronder persoonsgegevens, die een Gebruiker opgeeft bij het aanmaken van een account of bij gebruik van de zoekmachine, wordt geregistreerd door Woningtarget.nl. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met Deense en andere toepasselijke privacywetgeving, op basis waarvan Woningtarget.nl als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wordt beschouwd. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van de zoekmachine, is opgenomen in ons Privacy statement en ons Cookie Statement.

7. Betaling en bedenktijd
7.1
Alle aankopen op de zoekmachine van producten en diensten van Woningtarget.nl (indien beschikbaar) vinden online plaats en alle vermelde prijzen zijn inclusief btw. De betaling gebeurt online via iDeal, SEPA Direct Debit of met een reeks creditcard types, waaronder Visa, Mastercard, etc.
7.2
Alle betaalde diensten op de zoekmachine (indien beschikbaar) zijn in abonnementsvorm en worden op verzoek van de Gebruiker geleverd vanaf het moment van betaling. Op de zoekmachine wordt steeds aangegeven of het gaat om een abonnement voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur. Een abonnement voor een bepaalde duur wordt stilzwijgend voortgezet met telkens een abonnement voor dezelfde duur zodat het Smart User abonnement niet onbedoeld eindigt. Stopzetten van een Smart User account vereist een actieve handeling en kan te allen tijde met onmiddellijke ingang. Vanaf dat moment worden geen nieuwe termijnbedragen meer voor het Smart User account in rekening gebracht. Reeds gefactureerde termijnbedragen voor het Smart User account blijven verschuldigd en worden, indien reeds betaald, niet gerestitueerd. 
7.3
Bij de aankoop van een product via de website, word per mail een wetsgeldige aankoopbevestiging verstuurd. Aangezien een abonnements-product alleen als geleverd kan worden beschouwd, wanneer de bevestigingsmail wordt ontvangen, kan het abonnement niet worden opgezegd totdat er redelijke zekerheid is dat de bevestigingsmail is ontvangen. Het abonnement kan 1½ uur na aankoop van het abonnement worden opgezegd.
7.4
Wanneer de betaalmethode van de Gebruiker verloopt of geblokkeerd wordt, wordt het Smart User account aan het eind van de actuele periode automatisch beëindigd.
7.5
Het Smart User-abonnement kan worden uitgeschakeld wanneer de gebruiker is ingelogd op zijn account, door naar de pagina "Facturen enz." Te gaan, op de knop "Toegangsprogramma" onder aan de pagina te klikken en vervolgens de instructies te volgen. Het abonnement moet door de Gebruiker zelf worden geannuleerd. Het annuleren moet plaatsvinden op de pagina die verschijnt na klikken op de knop "Toegangsprogramma". Dit is om ervoor te zorgen dat het voor een ander niet mogelijk is tegen de intentie van de gebruiker het abonnement op te zeggen.
7.6
Op de pagina “Facturen” kunnen alle facturen verkregen worden.
7.7
De wettelijke bedenktijd van 14 dagen geldt bij het aanmaken van een abonnement op de zoekmachine. De Gebruiker kan gebruik maken van zijn wettelijke bedenktijd van 14 dagen door een mail te sturen naar support@woningtarget.nl

8. Gebruik en misbruik van de zoekmachine
8.1
In geval van misbruik van de zoekmachine of bij een tekortkoming door een Gebruiker in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Voorwaarden, heeft Woningtarget.nl het recht het account van de Gebruiker op te schorten of te sluiten, Gebruiker uit te sluiten van toekomstig gebruik van de zoekmachine, de inhoud van de advertenties en zoekadvertenties te verwijderen en iedere overeenkomst met de Gebruiker met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder schadeplichtig te zijn jegens Gebruiker. Een eventueel Smart User account van Gebruiker eindigt daarmee eveneens en vanaf dat moment worden geen nieuwe termijnbedragen meer voor het Smart User account in rekening gebracht. Reeds gefactureerde termijnbedragen voor een Smart User account blijven verschuldigd en worden, indien reeds betaald, niet gerestitueerd.
8.2
In geval de handelingen van de Gebruiker een verlies van informatie op de zoekmachine veroorzaken, of op een andere manier schade toebrengen aan de zoekmachine of andere Gebruikers, is de Gebruiker aansprakelijk voor alle ontstane schade, waaronder die voor verlies van informatie.
8.3
De Gebruiker mag de zoekmachine niet decoderen of op een andere manier proberen toegang te krijgen tot de broncode of tot de documentatie bijbehorende de zoekmachine, waaronder (maar niet uitsluitend) de infrastructuur, opbouw en samenhang van de zoekmachine, behalve voor zover zulks het gevolg is van normaal gebruik van de zoekmachine.
8.4
De Gebruiker mag de toegang tot de zoekmachine niet verkopen, overdragen, distribueren, verhuren, leasen, uitlenen of op een andere manier een ander dan de Gebruiker zelf toegang geven tot de zoekmachine.
8.5
De Gebruiker zal op de zoekmachine geen informatie of ander materiaal plaatsen die inbreuk maakt op enige rechten van derden of (anderszins) strafbaar, in strijd met de goede zeden of onrechtmatig is.
8.6
Bij constatering van onjuistheden of onrechtmatigheden in de informatie die een andere Gebruiker op de zoekmachine heeft geplaatst, kunt u dit aan Woningtarget.nl melden via support@woningtarget.nl. Een medewerker van Woningtarget.nl zal de melding bekijken en indien de informatie verwijderen indien Woningtarget.nl dat noodzakelijk acht.

9. Overige bepalingen
9.1
Woningtarget.nl is gerechtigd bij het uitvoeren van diensten aan Gebruiker, waaronder het ter beschikking stellen van de zoekmachine en betalingsmiddelen, derden in te schakelen.
9.2
Klachten over de diensten van Woningtarget.nl moeten binnen bekwame tijd nadat de Gebruiker de gebreken in de diensten heeft geconstateerd, worden gemeld bij Woningtarget.nl. Hiertoe kan de Gebruiker zich richten tot support@woningtarget.nl. Woningtarget.nl streeft ernaar ingediende klachten binnen 48 uur te behandelen maar zal dit in ieder geval binnen twee (2) weken doen.
9.3
Woningtarget.nl heeft een voorlichtingsinitiatief ontwikkeld, met als doel oplichting bij huurwoningadvertenties en het algehele huurproces te minimaliseren. Meer hierover kan men hier lezen. De Gebruiker is zich ervan bewust dat zij zelf verantwoordelijk is om maatregelen te treffen om oplichting te voorkomen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1
Op de Voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, orders en overeenkomsten tussen Woningtarget.nl en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2
Geschillen die ontstaan naar aanleiding van tussen partijen gevoerde onderhandelingen, aanbiedingen, orders, de Voorwaarden of overeenkomsten, tussen Woningtarget.nl en de Gebruiker, zullen door de bevoegde rechter in Amsterdam worden beslecht, behoudens voor zover de bevoegdheid van een ander gerecht is voorgeschreven onder Nederlands recht.