Algemene Gebruiksvoorwaarden Woningtarget.nl

Registreren op Woningtarget.nl is gratis. Je kunt er zelf voor kiezen een gratis account te upgraden tot een Smart User Account, waarvoor een periodiek bedrag in rekening wordt gebracht. Een Smart User account geeft je toegang tot diverse speciale voordelen die op onze website en in deze Voorwaarden worden uitgelegd.

Voor vragen of problemen bij het gebruik van ons product, kun je snel persoonlijke hulp krijgen door te mailen naar: support@woningtarget.nl.


1. Algemeen

1.1
In deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Algemene Gebruiksvoorwaarden”) wordt verstaan onder:
(a) Portaal: het platform dat wordt gevormd door internetpagina’s en overige content dat gehost wordt onder de domeinen www.woningtarget.nl, alsmede eventuele sub-domeinen daarvan;
(b) Gebruiker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een account op het Portaal aanmaakt; 
(c) Woningtarget.nl: Rentbuyestate.com Netherlands ApS, gevestigd te Mynstersvej, 1827 Kopenhagen, Denemarken en ingeschreven bij de Deense kamer van koophandel onder nummer: CVR DK-36997761; 
(d) Voorwaarden: deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, alsmede overige algemene voorwaarden, zoals het Privacy en Cookie statement, die door Woningtarget.nl gehanteerd worden in haar relatie tot de Gebruiker in het kader van het Portaal;

1.2
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Portaal, alsmede op de door Woningtarget.nl geleverde diensten, alsmede op alle aanbiedingen van Woningtarget.nl aan Gebruiker, orders van Gebruiker aan Woningtarget.nl en overeenkomsten die in verband met het Portaal tussen Woningtarget.nl en Gebruiker tot stand komen.


1.3
Functionaliteit voor woningzoekenden: Woningtarget.nl is in de eerste plaats een woningzoekmachine, die woningzoekenden een overzicht geeft van alle woningen die er op de markt zijn beschikbaar zijn. Woningtarget.nl crawlt het internet voor beschikbare woningen en verzameld rauwe data over deze woningen in de database. Als een woningzoekende meer wil weten over een woning, word hij/zij naar de oorspronkelijke bron doorverwezen. Er wordt benadrukt dat Woningtarget.nl geen bemiddeling tussen woningzoekenden en verhuurders biedt en geen overeenkomsten heeft met verhuurders om contact te bemiddelen tussen hen en de woningzoekenden. Een klein deel van de advertenties op Woningtarget.nl zijn gemaakt door de verhuurders zelf. Hierbij krijgt de woningzoekende een email met de contactgegevens van der verhuurder wanneer hij/zijn meer informatie wil. We benadrukken dat in de meeste gevallen de woningzoekende moet upgraden naar SmartUser profiel om meer informatie over de woning te ontvangen.

1.4
Functionaliteit voor verhuurders: Via Woningtarget.nl, kunnen verhuurders hun woningen adverteren. Als verhuurder kun je een advertentie maken voor je vacante woningen en kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de verhuurders via de database van woningzoekenden. Wanneer contact wordt gemaakt met een woningzoekende via de database, word contactinformatie over de woningzoekende via een e-mail naar de verhuurder verzonden. We benadrukken dat het in de meeste gevallen noodzakelijk is een SmartUser profiel te hebben om als verhuurder contact op te nemen met een van de woningzoekenden in onze database.
2. Account en e-mails

2.1
Door het aanmaken van een account via het Portaal of het gebruik van het Portaal, bijvoorbeeld door het opvragen van contactgegevens van een andere Gebruiker op het Portaal, accepteert de Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.2
Indien de Gebruiker daarvoor zijn toestemming heeft gegeven, of zich daarvoor uitdrukkelijk heeft ingeschreven, kan Woningtarget.nl de Gebruiker e-mails sturen met het laatste aanbod van woningen respectievelijk relevante advertenties van woningzoekenden, afgestemd op de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker. De Gebruiker kan zich op ieder gewenst moment afmelden voor het ontvangen van deze laatstgenoemde e-mails, door op de bijbehorende link te klikken in de desbetreffende toegezonden e-mail of door het versturen van een e-mail naar support@woningtarget.nl. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop Woningtarget.nl persoonsgegevens verwerkt ons Privacy Statement en ons Cookie Statement.

2.3
Bij het aanmaken van een account wordt er automatisch een wachtwoord gegenereerd. De Gebruiker kan het wachtwoord altijd opvragen door gebruik te maken van de “Wachtwoord vergeten”-functie op het Portaal. De Gebruiker zal dit wachtwoord vertrouwelijk behandelen en niet met derden delen.

2.4
De Gebruiker krijgt bij het aanmaken van een account toegang tot een “delen-met-vrienden”-functie, waarmee de Gebruiker, op eigen initiatief, anderen kan informeren over het Portaal door e-mails te sturen via het Portaal. De Gebruiker is verplicht alleen mensen te informeren die de Gebruiker zelf kent en de Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen dat de ontvanger prijs stelt op deze e-mail.

2.5
De Gebruiker is verplicht zich steeds actueel geïnformeerd te houden over de dan geldende Voorwaarden en de Gebruiker accepteert dat Woningtarget.nl het recht heeft de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Waar mogelijk zal Woningtarget.nl wijzigingen van of in de Voorwaarden een redelijke periode van tevoren aankondigen, bijvoorbeeld op de homepage van het Portaal, bij het inloggen door de Gebruiker en/of per e-mail.

2.6
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht zonder aankondiging zijn/haar account per direct te deactiveren. Een eventueel Smart User abonnement eindigt daarmee eveneens en vanaf dat moment worden geen nieuwe termijnbedragen meer voor het Smart User abonnement in rekening gebracht. Reeds gefactureerde Smart User termijnbedragen blijven verschuldigd en worden, indien reeds betaald, niet gerestitueerd.

2.7
Indien de Gebruiker wenst dat derden handelen namens de Gebruiker met betrekking tot het profiel op ons portaal, moeten deze derden voldoende documentatie verstrekken dat zij mogen handelen namens de Gebruiker3. Gebruik door woninghuurders

3.1
Gebruikers die een woning zoeken mogen dit enkel doen voor zichzelf of voor directe gezinsleden of andere directe verwanten.. Alle aan de Gebruiker verschafte contactgegevens of andere persoonsgegevens van verhuurders, zullen door de Gebruiker uitsluitend worden gebruikt voor de communicatie met de desbetreffende verhuurder en zullen door de Gebruiker niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De Gebruiker is verplicht ervoor zorg te dragen dat de inhoud van geplaatste zoekadvertenties waarheidsgetrouw en voldoende specifiek is. Het is de Gebruiker niet toegestaan om contactgegevens, waaronder namen, telefoonnummers, e-mailadressen, of URL’s, in de zoekadvertentie te vermelden. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat het geüploade materiaal op aan het Portaal verwante portalen van Woningtarget.nl of aan haar verbonden ondernemingen kan worden getoond of door Woningtarget.nl voor marketingdoeleinden kan worden geplaatst op advertentiewebsites van derden of op sociale media.

3.2
Gebruikers kunnen altijd gratis een account aanmaken en daarmee een zoekopdracht en een zoekadvertentie op het Portaal aanmaken. Wanneer een verhuurder een betaalde advertentie voor een woning heeft geplaatst dan kunnen Gebruikers met een gratis account gratis de contactgegevens van die verhuurder opvragen. Om ook de contactgegevens van verhuurders op te kunnen vragen die een gratis advertentie voor een woning hebben geplaatst, dan dient de Gebruiker zijn account te opwaarderen naar een betaald Smart User account. Elke Gebruiker kan op ieder moment, indien beschikbaar, zijn account opwaarderen naar een Smart User account, wat een reeks van voordelen heeft in de vorm van vele extra mogelijkheden om nog sneller een woning te vinden. Deze voordelen zijn:
1: toegang tot de volledige database met alle beschikbare woningen;
2: een kwaliteitskeurmerk voor de advertentie van de Gebruiker dat zichtbaar is voor de Gebruikers die woningen aanbieden;
3: een hogere plaatsing van de advertentie in de zoekresultaten op het Portaal, zodat de Gebruikers die woningen aanbieden deze eerder zien;
4: toegang tot het volledige notificatiesysteem van het Portaal, zodat de Gebruiker direct per email op de hoogte wordt gebracht van nieuw beschikbare woningen op het Portaal.

3.3
Bij het aanmaken van een account als woningzoekende accepteert de Gebruiker dat zijn of haar contactgegevens en advertenties op verschillende dynamische wijzen gedeeld kunnen worden met andere Gebruikers van ons portaal. Het Portaal is ingericht om Gebruikers die een woning zoeken in contact te brengen met Gebruikers die een woning aanbieden, en Gebruikers geven en krijgen toestemming om contact met elkaar op te nemen per email of telefoon aangaande de verhuur of huur van woningen.

3.4
Indien de Gebruiker niet aan zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel 3 voldoet, is Woningtarget.nl gerechtigd het account van de desbetreffende Gebruiker direct af te sluiten en de advertenties van de Gebruiker te verwijderen. Zodra de woningzoektocht niet meer actueel is, is de Gebruiker verplicht de zoekadvertentie zo snel mogelijk – en in ieder geval binnen twee (2) dagen – te deactiveren.


4. Gebruik door verhuurders

4.1
Gebruikers die een woning aanbieden zijn verplicht naar zijn/haar beste vermogen alleen Gebruikers die op zoek zijn naar een woning te benaderen met woonaanbod dat overeenkomt met de geldende woonwensen van deze huurders, zoals staat aangegeven in de zoekadvertenties op het Portaal.

4.2
Alleen verhuurders van woningen, en makelaars die in opdracht van of namens verhuurders van woningen optreden, zijn gerechtigd een account als Gebruiker aan te maken als verhuurder op het Portaal. Deze Gebruikers mogen alleen advertenties aanmaken voor de verhuur van woningen ten aanzien waarvan zij bevoegd zijn deze te verhuren.

4.3
De Gebruiker die handelt als verhuurder is er volledig voor verantwoordelijk dat de informatie in de advertentie waarheidsgetrouw en voldoende specifiek is en een representatieve voorstelling van de werkelijkheid geeft. De Gebruiker garandeert gerechtigd te zijn de gegevens via het Portaal zelf ter beschikking te stellen aan Woningtarget.nl en andere Gebruikers. Door gegevens via het Portaal ter beschikking te stellen verleent Gebruiker aan Woningtarget.nl en andere Gebruikers het recht om die gegevens te gebruiken in het kader van het Portaal zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Daarnaast verleent Gebruiker door gegevens via het Portaal ter beschikking te stellen het recht aan Woningtarget.nl om die gegevens op aanverwante portalen van Woningtarget.nl of aan haar verbonden ondernemingen te tonen, en om die gegevens voor marketingdoeleinden te plaatsen op advertentiewebsites van derden, en op social media te plaatsen zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. 

4.4 
Het is Gebruikers niet toegestaan contactgegevens, zoals namen, telefoonnummers, e-mailadressen en internetadressen, in de advertenties of geüploade materialen te vermelden. Bij de toezending van woningaanbod of andere communicatie met potentiële huurdersen/of Gebruikers verplicht de Gebruiker die handelt als verhuurder zich ervoor zorg te dragen dat geen van zijn contactgegevens toegankelijk zijn voor andere Gebruikers of derden. Dit betekent onder meer dat het de Gebruiker niet is toegestaan met meerdere Gebruikers contact op te nemen op een manier waardoor zij kennis krijgen van elkaars e-mailadressen. Alle aan de Gebruiker die handelt als verhuurder verschafte contactgegevens of andere persoonsgegevens, zullen door die Gebruiker uitsluitend worden gebruikt voor de communicatie met potentiële huurders en zullen door de Gebruiker niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

4.5
Gebruikers die optreden als verhuurder kunnen gratis een account aanmaken en daarmee een zoekopdracht of een verhuuradvertentie aanmaken op het Portaal. In dat geval kunnen woningzoekende Gebruikers met een Smart User account contact met hen opnemen. Daarbij kan de Gebruiker die optreedt als verhuurder er op ieder moment, indien beschikbaar, voor kiezen het account tegen betaling op te waarderen naar een Smart User account, wat een reeks van voordelen biedt om sneller een huurder voor een woning te vinden. Deze voordelen zijn:
1: toegang tot het volledige overzicht van Gebruikers die op zoek zijn naar een woning en daarvoor een advertentie op het Portaal hebben aangemaakt; 
2: de mogelijkheid voor alle Gebruikers die op zoek zijn naar een woning om direct contact op te nemen met deze Gebruiker, ook de Gebruikers die op zoek zijn naar een woning en die geen Smart User account hebben;
3: een hogere plaatsing van de advertentie in de zoekresultaten op het Portaal, zodat de Gebruikers die woningen zoeken deze eerder zien.

4.6
Bij het aanmaken van een account als verhuurder accepteert de Gebruiker dat zijn of haar contactgegevens en advertenties op verschillende dynamische wijzen gedeeld kunnen worden met andere Gebruikers van ons portaal. Het Portaal is ingericht om Gebruikers die een woning zoeken in contact te brengen met Gebruikers die een woning aanbieden, en Gebruikers geven en krijgen toestemming om contact met elkaar op te nemen per email of telefoon aangaande de verhuur of huur van woningen.

4.7
In geval een Gebruiker niet aan zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel 4 voldoet, is Woningtarget.nl gerechtigd tot directe sluiting van het account van de desbetreffende Gebruiker en tot verwijdering van één of meer van de advertentie(s) van deze Gebruiker, zonder dat zij gehouden is tot restitutie van door de Gebruiker betaalde bedragen. Zodra de woning waarmee wordt geadverteerd is verkocht of verhuurd, moet de advertentie door de Gebruiker zo snel mogelijk – en in ieder geval binnen één (1) dag – gedeactiveerd worden.


5. Disclaimer

5.1
Het Portaal is een advertentieplatform, waar huurders en verhuurders adverteren met woonwensen en woningaanbod. De advertenties die worden weergegeven op het Portaal zijn opgesteld en aangeleverd door Gebruikers. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om de juistheid en volledigheid van de informatie die door (andere) Gebruikers in advertenties is opgenomen te controleren. Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat andere Gebruikers misbruik kunnen proberen te maken van het Platform. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om maatregelen te treffen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van misbruik van het Portaal. Woningtarget.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid, en is niet aansprakelijk, voor de inhoud van door Gebruikers aangeleverde informatie in een advertentie, andere informatie die wordt verstrekt of uitgewisseld door Gebruikers, of afspraken of overeenkomsten die tussen Gebruikers worden gemaakt of gesloten en enig misbruik van het Portaal door andere Gebruikers. Woningtarget.nl sluit voorts, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid uit voor alle schade die Gebruikers lijden in verband met (i) ieder gebruik van het Portaal en de diensten van Woningtarget.nl; (ii) de beschikbaarheid en functionaliteit van het Portaal en wijzigingen van het Portaal en de diensten van Woningtarget.nl; (iii) onjuiste informatie op het Portaal of in enige communicatie van Woningtarget.nl aan Gebruiker.

5.2
Woningtarget.nl is voorts nimmer aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade waaronder begrepen – maar daartoe niet beperkt – winst- en inkomstenderving, verlies van Gebruikers of verwachte besparingen, of welke andere schade dan ook, behoudens voor zover de uitsluiting van zulke aansprakelijk wettelijk niet is toegestaan. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Woningtarget.nl. Iedere aansprakelijkheid van Woningtarget.nl jegens Gebruiker is in ieder geval beperkt tot de totale waarde van het abonnementsgeld dat Gebruiker aan Woningtarget.nl heeft betaald in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet.

5.3
De Gebruiker vrijwaart Woningtarget.nl en stelt haar schadeloos tegen aanspraken van derden voor schade die zij hebben geleden of stellen te hebben geleden als gevolg van het gebruik van informatie die de Gebruiker op het Portaal plaatst of anderszins met andere Gebruikers uitwisselt, of die op enige andere wijze verband houden met het gebruik van het Portaal door de Gebruiker, of die op enige andere wijze verband houden met het gebruik van de gegevens die Gebruiker via het Portaal aan Woningtarget.nl en andere Gebruikers.

5.4
Woningtarget.nl is er niet voor verantwoordelijk in hoeverre contact tussen Gebruikers, al dan niet tot stand gekomen via het Portaal of de overige diensten van Woningtarget.nl, leidt tot totstandkoming van enige overeenkomst tussen de Gebruikers. Woningtarget.nl is bij dergelijke overeenkomsten geen partij en geen bemiddelaar. Woningtarget.nl biedt Gebruikers door middel van het Portaal enkel de gelegenheid om op elkaars advertenties te reageren.

5.5
In de gevallen waarin het Portaal informatie van een website van een derde verzamelt, bijvoorbeeld van een vastgoedpartij of een andere derde partij, is Woningtarget.nl niet aansprakelijk voor de juistheid, inhoud of representativiteit van deze informatie.


6. Privacy

De informatie, waaronder persoonsgegevens, die een Gebruiker opgeeft bij het aanmaken van een account of bij gebruik van het Portaal, wordt geregistreerd door Woningtarget.nl. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met Deense en andere toepasselijke privacywetgeving, op basis waarvan Woningtarget.nl als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wordt beschouwd. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens is opgenomen in ons Privacy statement en ons Cookie Statement.


7. Betaling

7.1
Alle aankopen op het Portaal van producten en diensten van Woningtarget.nl (indien beschikbaar) vinden online plaats en alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.

7.2
De betaling van abonnementsgelden voor het Smart User account gebeurt online via iDeal, SEPA Direct Debit of met een reeks creditcard types, waaronder Visa, Mastercard, etc. Wanneer de betaalmethode van de Gebruiker verloopt of geblokkeerd wordt, wordt het Smart User account aan het eind van de actuele periode automatisch beëindigd. Betalingsgegevens worden ingevoerd in een scherm met beveiligde betaling en deze worden overgedragen aan de betalingsprovider via SSL.

7.3
Alle betaalde diensten op het Portaal (indien beschikbaar) zijn in abonnementsvorm en worden op verzoek van de Gebruiker geleverd vanaf het moment van betaling. Op het Portaal wordt steeds aangegeven of het gaat om een abonnement voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur. Een abonnement voor een bepaalde duur wordt stilzwijgend voortgezet met telkens een abonnement voor dezelfde duur zodat het Smart User abonnement niet onbedoeld eindigt. Stopzetten van een Smart User account vereist een actieve handeling en kan te allen tijde met onmiddellijke ingang. Vanaf dat moment worden geen nieuwe termijnbedragen meer voor het Smart User account in rekening gebracht. Reeds gefactureerde termijnbedragen voor het Smart User account blijven verschuldigd en worden, indien reeds betaald, niet gerestitueerd. Bij de aankoop van een product via de website, word per mail een wetsgeldige aankoopbevestiging verstuurd. Aangezien een abonnements-product alleen als geleverd kan worden beschouwd, wanneer de bevestigingsmail wordt ontvangen, kan het abonnement niet worden opgezegd totdat er redelijke zekerheid is dat de bevestigingsmail is ontvangen. Het abonnement kan 3 uur na aankoop van het abonnement worden opgezegd.

Het Smart User-abbonement kan worden uitgeschakeld wanneer de gebruiker is ingelogd op zijn account, door naar de pagina "Facturen enz." Te gaan, op de knop "Toegangsprogramma" onder aan de pagina te klikken en vervolgens de instructies te volgen. Het abonnement moet door de Gebruiker zelf worden geannuleerd. Het annuleren moet plaatsvinden op de pagina die verschijnt na klikken op de knop "Toegangsprogramma". Dit is om ervoor te zorgen dat het voor een ander niet mogelijk is tegen de intentie van de gebruiker het abbonement op te zeggen.

8. Gebruik en misbruik van het Portaal

8.1
In geval van misbruik van het Portaal of bij een tekortkoming door een Gebruiker in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Voorwaarden, heeft Woningtarget.nl het recht het account van de Gebruiker op te schorten of te sluiten, Gebruiker uit te sluiten van toekomstig gebruik van het Portaal, de inhoud van de advertenties en zoekadvertenties te verwijderen en iedere overeenkomst met de Gebruiker met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder schadeplichtig te zijn jegens Gebruiker. Een eventueel Smart User account van Gebruiker eindigt daarmee eveneens en vanaf dat moment worden geen nieuwe termijnbedragen meer voor het Smart User account in rekening gebracht. Reeds gefactureerde termijnbedragen voor een Smart User account blijven verschuldigd en worden, indien reeds betaald, niet gerestitueerd.

8.2
In geval de handelingen van de Gebruiker een verlies van informatie op het Portaal veroorzaken, of op een andere manier schade toebrengen aan het Portaal of andere Gebruikers, is de Gebruiker aansprakelijk voor alle ontstane schade, waaronder die voor verlies van informatie.

8.3
De Gebruiker mag het Portaal niet decoderen of op een andere manier proberen toegang te krijgen tot de broncode of tot de documentatie bijbehorende het Portaal, waaronder (maar niet uitsluitend) de infrastructuur, opbouw en samenhang van het Portaal, behalve voor zover zulks het gevolg is van normaal gebruik van het Portaal.

8.4
De Gebruiker mag de toegang tot het Portaal niet verkopen, overdragen, distribueren, verhuren, leasen, uitlenen of op een andere manier een ander dan de Gebruiker zelf toegang geven tot het Portaal.

8.5
De Gebruiker zal op het Portaal geen informatie of ander materiaal plaatsen die inbreuk maakt op enige rechten van derden of (anderszins) strafbaar, in strijd met de goede zeden of onrechtmatig is.

8.6
Bij constatering van onjuistheden of onrechtmatigheden in de informatie die een andere Gebruiker op het Portaal heeft geplaatst, kunt u dit aan Woningtarget.nl melden via support@woningtarget.nl. Een medewerker van Woningtarget.nl zal de melding bekijken en indien de informatie verwijderen indien Woningtarget.nl dat noodzakelijk acht.

9. Overige bepalingen

9.1
Woningtarget.nl is gerechtigd bij het uitvoeren van diensten aan Gebruiker, waaronder het ter beschikking stellen van het Portaal en betalingsmiddelen, derden in te schakelen.

9.2
Klachten over de diensten van Woningtarget.nl moeten binnen bekwame tijd nadat de Gebruiker de gebreken in de diensten heeft geconstateerd, worden gemeld bij Woningtarget.nl. Hiertoe kan de Gebruiker zich richten tot support@woningtarget.nl. Woningtarget.nl streeft ernaar ingediende klachten binnen 48 uur te behandelen maar zal dit in ieder geval binnen twee (2) weken doen.

9.3
Woningtarget.nl heeft een voorlichtingsinitiatief ontwikkeld, met als doel oplichting bij huurwoningadvertenties en het algehele huurproces te minimaliseren. Meer hierover kan men hier lezen. De Gebruiker is zich er van bewust dat zij zelf verantwoordelijk is om maatregelen te treffen om oplichting te voorkomen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1
Op de Voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, orders en overeenkomsten tussen Woningtarget.nl en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2
Geschillen die ontstaan naar aanleiding van tussen partijen gevoerde onderhandelingen, aanbiedingen, orders, de Voorwaarden of overeenkomsten, tussen Woningtarget.nl en de Gebruiker, zullen door de bevoegde rechter in Amsterdam worden beslecht, behoudens voor zover de bevoegdheid van een ander gerecht is voorgeschreven onder Nederlands recht.