Zoeken
OPPERVLAKTE
- m2
KOOP/HUUR/RUIL
Maximale huur
Euro
Maximale koopsom
Euro
Selecteer woningtype

Algemene gebruiksvoorwaarden en Woningtarget.nl van Rentbuyestate.com Netherlands ApS

Registreren op Woningtarget.nl is gratis. Indien beschikbaar kun je zelf kiezen voor opwaardering naar een betaalde dienst (een Smart User abonnement).

Het is altijd gratis om een account aan te maken. Je kunt er vervolgens voor kiezen jezelf te upgraden tot Smartuser wanneer je wenst speciale voordelen te ontvangen. Voor vragen of problemen bij het gebruik van ons product, kun je snel persoonlijke hulp krijgen door te mailen naar: support@woningtarget.nl

1. Algemeen
1.1
In deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Algemene Gebruiksvoorwaarden”) wordt verstaan onder:
(a) Portaal: het geheel van internetpagina’s en overige content dat gehost wordt onder de domeinen www.woningtarget.nl, alsmede eventuele sub-domeinen daarvan
(b) Gebruiker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een account op het Portaal aanmaakt en/of via het Portaal contactgegevens opvraagt van een andere Gebruiker die een advertentie op het Portaal heeft geplaatst;
(c) Woningtarget.nl ApS: Woningtarget.nl ApS, gevestigd te Mynstersvej, 1827 Kopenhagen, Denemarken en ingeschreven bij de Deense kamer van koophandel onder nummer: CVR DK-36997761;
(d) Voorwaarden: deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, alsmede overige algemene voorwaarden, zoals het Privacy en Cookie statement, die door Woningtarget.nl ApS gehanteerd worden in haar relatie tot de Gebruiker in het kader van het Portaal; 

1.2
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Portaal, alsmede op de door Woningtarget.nl ApS geleverde diensten, alsmede op alle aanbiedingen van Woningtarget.nl ApS aan Gebruiker, orders van Gebruiker aan Woningtarget.nl ApS en overeenkomsten die in verband met het Portaal tussen Woningtarget.nl ApS en Gebruiker tot stand komen.

1.3
Woningtarget.nl ApS levert via het Portaal een dienst waarmee verhuurders, huurders, verkopers en kopers van woningen in direct contact met elkaar kunnen komen. Het gebruik van het Portaal is in beginsel gratis, maar Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun account tegen betaling op te waarderen tot een Smart User account, wat een reeks voordelen biedt ten opzichte van een standaard account, zoals minder restricties, prominentere plaatsing van advertenties, etc.


2. Account en e-mails

2.1
Door het aanmaken van een account via het Portaal, dan wel het opvragen van contactgegevens van een andere Gebruiker op het Portaal, accepteert de Gebruiker deze Voorwaarden.

2.2
Het verzenden van e-mails door Woningtarget.nl ApS met contactgegevens van Gebruikers aan woning-aanbiedende Gebruikers, respectievelijk woningzoekende Gebruikers, vormt een geïntegreerd en noodzakelijk onderdeel van de diensten die Woningtarget.nl ApS in verband met het Portaal biedt. Het Portaal kan in de praktijk niet effectief functioneren, en Woningtarget.nl ApS kan haar diensten niet verrichten, zonder dat dergelijke e-mails worden verstuurd. Indien de Gebruiker daarvoor zijn toestemming heeft gegeven, of zich daarvoor uitdrukkelijk heeft ingeschreven, kan Woningtarget.nl ApS de Gebruiker tevens e-mails sturen met het laatste aanbod van woningen respectievelijk relevante advertenties van woningzoekenden, afgestemd op de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker. De Gebruiker kan zich op ieder gewenst moment afmelden voor het ontvangen van deze laatstgenoemde e-mails, door op de bijbehorende link te klikken in de desbetreffende toegezonden e-mail of door het versturen van een e-mail naar support@woningtarget.nl. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop Woningtarget.nl ApS persoonsgegevens verwerkt ons Privacy- en Cookiestatement.

2.3
Bij het aanmaken van een account wordt er automatisch een wachtwoord gegenereerd. De Gebruiker kan het wachtwoord altijd opvragen door gebruik te maken van de “Wachtwoord vergeten”-functie op het Portaal. De Gebruiker zal dit wachtwoord vertrouwelijk behandelen en niet met derden delen.

2.4
De Gebruiker krijgt bij het aanmaken van een account toegang tot een “delen-met-vrienden”-functie, waarmee de Gebruiker, op eigen initiatief, anderen kan informeren over het Portaal door e-mails te sturen via het Portaal. De Gebruiker is verplicht alleen mensen te informeren die de Gebruiker zelf kent en alleen de Gebruiker is er verantwoordelijk voor dat de ontvanger prijs stelt op deze e-mail.

2.5
De Gebruiker is verplicht zich steeds actueel geïnformeerd te houden over de dan geldende Voorwaarden en de Gebruiker accepteert dat Woningtarget.nl ApS het recht heeft de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Waar mogelijk en opportuun zal Woningtarget.nl ApS wijzigingen een redelijke periode van tevoren aankondigen, bijvoorbeeld op de homepage van het Portaal, zodra de Gebruiker is ingelogd, en/of per e-mail.

2.6
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht zonder aankondiging zijn/haar account per direct te deactiveren. Een eventueel Smart User abonnement eindigt daarmee eveneens en vanaf dat moment worden geen nieuwe termijnbedragen meer voor het Smart User abonnement in rekening gebracht. Reeds gefactureerde Smart User termijnbedragen blijven verschuldigd en worden, indien reeds betaald, niet gerestitueerd.


3. Voor woningkopers en woninghuurders

3.1
Alleen personen met het doel voor zichzelf of voor directe gezinsleden of andere directe verwanten een nieuwe woning te vinden, zijn gerechtigd een koper/huurder account aan te maken en contactgegevens van personen achter woningadvertenties op te vragen. Alle aan de koper/huurder verschafte contactgegevens of andere persoonsgegevens, zullen door de koper/huurder uitsluitend worden gebruikt voor de communicatie met de desbetreffende verkoper/verhuurder en zullen door de koper/huurder niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De Gebruiker is verplicht ervoor zorg te dragen dat de inhoud van geplaatste zoekadvertenties waarheidsgetrouw en voldoende specifiek is. Het is de Gebruiker niet toegestaan contactgegevens, waaronder namen, telefoonnummers, e-mailadressen, of URL’s in de zoekadvertentie te vermelden. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat het geüploade materiaal op aan het Portaal verwante portalen van Woningtarget.nl ApS of aan haar verbonden ondernemingen kan worden getoond of door Woningtarget.nl ApS voor marketingdoeleinden kan worden geplaatst op advertentiewebsites van derden of op sociale media. Zodra de woningzoektocht niet meer actueel is, is de Gebruiker verplicht de zoekadvertentie zo snel mogelijk – en in ieder geval binnen twee (2) dagen – te deactiveren

3.2
Indien de Gebruiker niet aan zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 3.2 voldoet, is Woningtarget.nl ApS gerechtigd het account van de desbetreffende Gebruiker direct af te sluiten en de advertenties van de Gebruiker te verwijderen.

3.3
Voor kopers/huurders is het altijd gratis om een account, een zoekopdracht en een zoekadvertentie op het Portaal aan te maken. Of kopers/huurders gratis contactgegevens kunnen opvragen van verkopers/verhuurders achter een advertentie kan ervan afhangen of de verkoper/verhuurder daarvoor heeft betaald. Kopers/huurders kunnen ervoor kiezen, indien beschikbaar, het account op te waarderen met een Smart User abonnement, wat een reeks van voordelen heeft, in de vorm van vele extra mogelijkheden om nog sneller een woning te vinden. Deze voordelen worden omschreven op de pagina van het Portaal waar het Smart User abonnement kan worden afgesloten.

3.4
Bij afmelding van onze service is de gebruiker verplicht om een vragenlijst in te vullen waar de gebruiker zijn of haar nieuwe bedrijfspanden gevonde heeft - waaronder of de gebruiker de bedrijfsruimte via onze service gevonden heeft. Als de gebruiker bij afmelding van de service de vragenlijst niet volledig beantwoordt, accepteert de gebruiker dat er telefonisch of per email contact kan worden opgenomen om alsnog antwoord te krijgen op de vragen van de vragenlijst.

3.5
Bij het aanmaken van een account als woningzoekende accepteert de gebruiker dat zijn of haar contactgegevens en advertenties op verschillende dynamische wijzen gedeeld worden met andere gebruikers van ons portaal. Alle gebruikers hebben toestemming om contact met elkaar op te nemen per email of telefoon aangaande de verhuur, verkoop, huur of aankoop van woningen.

4. Voor woningverkopers en verhuurders 

4.1
Als verkoper/verhuurder is de Gebruiker verplicht naar zijn/haar beste vermogen alleen potentiële kopers/huurders te benaderen met woonaanbod dat overeenkomt met de geldende woonwensen van deze kopers/huurders, zoals staat aangegeven in de zoekadvertenties op het Portaal.

4.2
Alleen verkopers/verhuurders van woningen, en makelaars die in opdracht van of namens verhuurders of kopers van woningen optreden, zijn gerechtigd een verkoper/verhuurder account aan te maken op het Portaal. De Gebruiker mag alleen advertenties aanmaken voor de verhuur of verkoop van woningen, die de Gebruiker bevoegd is te verhuren of te verkopen, voor de verhuur of verkoop waarvan de Gebruiker bevoegd is te bemiddelen of die eigendom is van de Gebruiker.

4.3
De Gebruiker die handelt als verkoper/verhuurder is er volledig voor verantwoordelijk dat de informatie in de advertentie waarheidsgetrouw en voldoende specifiek is en een representatieve voorstelling van de werkelijkheid geeft. De Gebruiker garandeert gerechtigd te zijn de gegevens via het Portaal zelf ter beschikking te stellen aan Woningtarget.nl ApS en andere Gebruikers, en om indien nodig een licentie te verlenen aan Woningtarget.nl ApS en andere Gebruikers voor het gebruik van die gegevens via het Portaal. Door gegevens via het Portaal ter beschikking te stellen verleent Gebruiker aan Woningtarget.nl ApS en andere Gebruikers een licentie om die gegevens te gebruiken in het kader van het Portaal zonder hiervoor enige vergoeding te moeten betalen. Woningtarget.nl ApS. Daarnaast verleent Gebruiker door gegevens via het Portaal ter beschikking te stellen een licentie aan Woningtarget.nl ApS om die gegevens op aanverwante portalen van Woningtarget.nl ApS of aan haar verbonden ondernemingen te tonen, en om die gegevens voor marketingdoeleinden te plaatsen op advertentiewebsites van derden, en op social media te plaatsen zonder hiervoor enige vergoeding te moeten betalen. Het is niet toegestaan contactgegevens, zoals namen, telefoonnummers, e-mailadressen en internetadressen, in de advertenties of geüploade materialen te vermelden. In geval een Gebruiker niet aan zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel voldoet, is Woningtarget.nl ApS gerechtigd tot directe sluiting van het account van de desbetreffende Gebruiker en tot verwijdering van één of meer van de advertentie(s) van deze Gebruiker, zonder dat zij gehouden is tot restitutie van door de Gebruiker betaalde bedragen. Zodra de woning is verkocht of verhuurd, moet de advertentie door de Gebruiker zo snel mogelijk – en in ieder geval binnen één (1) dag – gedeactiveerd worden.


4.4 
Bij de toezending van aanbod of andere communicatie met potentiële huurders/kopers, verplicht de Gebruiker die handelt als verkoper/verhuurder zich ervoor zorg te dragen, dat geen van de contactgegevens toegankelijk is voor andere Gebruikers of derden. Dit betekent onder meer dat het de Gebruiker niet is toegestaan met meerdere Gebruikers contact op te nemen op een manier waardoor zij kennis krijgen van elkaars e-mailadressen. Alle aan de Gebruiker die handelt als verkoper/verhuurder verschafte contactgegevens of andere persoonsgegevens, zullen door Gebruiker uitsluitend worden gebruikt voor de communicatie met potentiële kopers/huurders en zullen door de Gebruiker niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

4.5
Het is gratis voor verkopers/verhuurders om een account, een zoekopdracht of een verkoop-/verhuuradvertentie aan te maken op het Portaal. Daarbij kan een verkoper/verhuurder er (indien beschikbaar) voor kiezen het account tegen betaling op te waarderen met een Smart User, Smart User+ of Smart User++ abonnement, wat een reeks van voordelen geeft, waaronder toegang tot het huurders- en kopersregister op het Portaal, het voor kopers/huurders gratis toegankelijk zijn van contactinformatie op de eigen advertenties, extra zichtbaarheid van de eigen advertenties en een top-ranking van de eigen advertenties in zoekresultaten.

4.6
Wanneer een gebruiker met een commissie-deal zich afmeldt voor de service, verplicht de gebruiker zich om telefonische of emailberichten aangaande nieuwe huurcontracten en overeenkomsten te beantwoorden. 

4.7
Bij het aanmaken van een account als woningzoekende accepteert de gebruiker dat zijn of haar contactgegevens en advertenties op verschillende dynamische wijzen gedeeld worden met andere gebruikers van ons portaal. Alle gebruikers hebben toestemming om contact met elkaar op te nemen per email of telefoon aangaande de verhuur, verkoop, huur of aankoop van woningen.

5. Disclaimer

5.1
Het Portaal is een advertentieplatform, waar huurders, kopers, verhuurders en verkopers adverteren met woonwensen en woningaanbod. De advertenties die worden weergegeven op het Portaal zijn opgesteld en aangeleverd door Gebruikers. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om de juistheid en volledigheid van de informatie die door (andere) Gebruikers in advertenties is opgenomen te controleren. Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat andere Gebruikers misbruik kunnen proberen te maken van het Platform. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om maatregelen te treffen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van misbruik van het Portaal. Woningtarget.nl ApS draagt geen enkele verantwoordelijkheid, en is niet aansprakelijk, voor de inhoud van door Gebruikers aangeleverde informatie in een advertentie, andere informatie die wordt verstrekt of uitgewisseld door Gebruikers, of afspraken of overeenkomsten die tussen Gebruikers worden gemaakt of gesloten en enig misbruik van het Portaal door andere Gebruikers. Woningtarget.nl ApS sluit voorts, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid uit voor alle schade die Gebruikers lijden in verband met (i) ieder gebruik van het Portaal en de diensten van Woningtarget.nl ApS; (ii) de beschikbaarheid en functionaliteit van het Portaal en wijzigingen van het Portaal en de diensten van Woningtarget.nl ApS; (iii) onjuiste informatie op het Portaal of in enige communicatie van Woningtarget.nl ApS aan Gebruiker.

5.2
Woningtarget.nl ApS is voorts nimmer aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade waaronder begrepen – maar daartoe niet beperkt – winst- en inkomstenderving, verlies van klanten of verwachte besparingen, of welke andere schade dan ook, behoudens voor zover de uitsluiting van zulke aansprakelijk wettelijk niet is toegestaan. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Woningtarget.nl ApS. Iedere aansprakelijkheid van Woningtarget.nl ApS jegens Gebruiker is in ieder geval beperkt tot de totale waarde van het abonnementsgeld dat Gebruiker aan Woningtarget.nl ApS heeft betaald in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet.

5.3
De Gebruiker vrijwaart Woningtarget.nl ApS en stelt haar schadeloos tegen aanspraken van derden voor schade die zij hebben geleden of stellen te hebben geleden als gevolg van het gebruik van informatie die de Gebruiker op het Portaal plaatst of anderszins met andere Gebruikers uitwisselt, of die op enige andere wijze verband houden met het gebruik van het Portaal door de Gebruiker, of die op enige andere wijze verband houden met het gebruik van de gegevens die Gebruiker via het Portaal aan Woningtarget.nl ApS en andere Gebruikers.

5.4
Woningtarget.nl ApS is er niet voor verantwoordelijk in hoeverre contact tussen Gebruikers, al dan niet tot stand gekomen via het Portaal of de overige diensten van Woningtarget.nl ApS, leidt tot totstandkoming van enige overeenkomst tussen de Gebruikers. Woningtarget.nl ApS is bij dergelijke overeenkomsten geen partij.

5.5
In de gevallen waarin het Portaal informatie van een website van een derde verzamelt, bijvoorbeeld van een vastgoedpartij of een andere derde partij, is Woningtarget.nl ApS niet aansprakelijk voor de juistheid, inhoud of representativiteit van deze informatie.


6. Privacy

De informatie, waaronder persoonsgegevens, die een Gebruiker opgeeft bij het aanmaken van een account of bij gebruik van het Portaal, wordt geregistreerd door Woningtarget.nl ApS. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met Deense en andere toepasselijke wetgeving, op basis waarvan Woningtarget.nl ApS als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wordt beschouwd. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in ons Privacy en Cookiestatement.


7. Betaling

7.1
Alle aankopen op het Portaal van producten en diensten van Woningtarget.nl ApS (indien beschikbaar) vinden online plaats en alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.

7.2
De betaling van abonnementsgelden gebeurt online via iDeal, SEPA Direct Debit of met een reeks creditcard types, waaronder Visa, Mastercard, etc. Het portaal is verantwoordelijk voor de website transactie. Betalingsgegevens worden ingevoerd in een scherm met beveiligde betaling en deze worden overgedragen aan de betalingsprovider via SSL.

7.3
Alle betaalde diensten op het Portaal (indien beschikbaar) zijn in abonnementsvorm en worden geleverd vanaf het moment van betaling. Op het Portaal wordt steeds aangegeven of het gaat om een abonnement voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur. Een abonnement voor een bepaalde duur wordt stilzwijgend voortgezet in een abonnement voor onbepaalde duur. Deze service verzekert de Gebruiker ervan dat het Smart User abonnement niet onbedoeld eindigt. Stopzetten van een Smart User abonnement vereist een actieve handeling en kan te allen tijde met onmiddellijke ingang. Vanaf dat moment worden geen nieuwe termijnbedragen meer voor het Smart User abonnement in rekening gebracht. Reeds gefactureerde Smart User termijnbedragen blijven verschuldigd en worden, indien reeds betaald, niet gerestitueerd. 

Het Smartuserabonnement kan worden in- of uitgeschakeld wanneer de gebruiker is ingelogd op zijn of haar profiel. Klik op de link "jouw profiel" bovenaan de website Woningtarget.nl, klik vervolgens op "Facturen etc." in het menu aan de linkerkant. Klik daarna op de knop "toegangsprogramma" onderaan de pagina, op deze pagina kan de gebruiker het Smartuserabonnement in- of uitschakelen. 

8. Gebruik en misbruik van het Portaal

8.1
In geval van misbruik van het Portaal of bij een tekortkoming in de nakoming van de Voorwaarden, heeft Woningtarget.nl ApS het recht het account van de Gebruiker te sluiten, Gebruiker uit te sluiten van toekomstig gebruik van het Portaal, de inhoud van de advertenties en zoekadvertenties te verwijderen en iedere overeenkomst met de Gebruiker met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder schadeplichtig te zijn jegens Gebruiker. Een eventueel Smart User abonnement van Gebruiker eindigt daarmee eveneens en vanaf dat moment worden geen nieuwe termijnbedragen meer voor het Smart User abonnement in rekening gebracht. Reeds gefactureerde Smart User termijnbedragen blijven verschuldigd en worden, indien reeds betaald, niet gerestitueerd.

8.2
In geval de handelingen van de Gebruiker een verlies van informatie op het Portaal veroorzaken, of op een andere manier schade toebrengen aan het Portaal of andere Gebruikers, is de Gebruiker aansprakelijk voor alle ontstane schade, waaronder die voor verlies van informatie. 

8.3
De Gebruiker mag het Portaal niet decoderen of op een andere manier proberen toegang te krijgen tot de broncode of tot de documentatie bijbehorende het Portaal, waaronder (maar niet uitsluitend) de infrastructuur, opbouw en samenhang van het Portaal, behalve voor zover zulks het gevolg is van normaal gebruik van het Portaal.

8.4
De Gebruiker mag de toegang tot het Portaal niet verkopen, overdragen, distribueren, in licentie geven, verhuren, leasen, uitlenen of op een andere manier een ander dan de Gebruiker zelf toegang geven tot het Portaal.

8.5
De Gebruiker zal op het Portaal geen informatie of ander materiaal plaatsen die inbreuk maakt op enige rechten van derden of (anderszins) strafbaar, in strijd met de goede zeden of onrechtmatig is.

8.6
Bij constatering van onjuistheden of onrechtmatigheden in de informatie die een andere Gebruiker op het Portaal heeft geplaatst, kunt u dit aan Woningtarget.nl ApS melden via info@woningtarget.nl. Een medewerker van Woningtarget.nl ApS zal de melding bekijken en indien de informatie verwijderen indien Woningtarget.nl ApS dat noodzakelijk acht.


9. Overige bepalingen

9.1
Woningtarget.nl ApS is gerechtigd bij het uitvoeren van diensten aan Gebruiker, waaronder het ter beschikking stellen van het Portaal en betalingsmiddelen, derden in te schakelen.

9.2
Klachten over de diensten van Woningtarget.nl ApS moeten binnen bekwame tijd nadat de Gebruiker de gebreken in de diensten heeft geconstateerd, worden ingediend bij Woningtarget.nl ApS. Hiertoe kan de Gebruiker zich richten tot support@woningtarget.nl. Woningtarget.nl ApS behandelt klachten in ieder geval binnen twee (2) weken, maar streeft ernaar dit zoveel mogelijk binnen 48 uur te doen.

9.3
Woningtarget.nl ApS heeft een voorlichtingsinitiatief ontwikkeld, met als doel oplichting bij huurwoningadvertenties en het algehele huurproces te minimaliseren. Meer hierover kan men hier lezen. De Gebruiker is zich er van bewust dat zij zelf verantwoordelijk is om maatregelen te treffen om oplichting te voorkomen.


10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1
Op de Voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, orders en overeenkomsten tussen Woningtarget.nl ApS en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2
Geschillen die ontstaan naar aanleiding van tussen partijen gevoerde onderhandelingen, aanbiedingen, orders, de Voorwaarden of overeenkomsten, tussen Woningtarget.nl ApS en de Gebruiker, zullen exclusief door de bevoegde rechter in Amsterdam worden beslecht, behoudens voor zover de bevoegdheid van een ander gerecht dwingendrechtelijk is voorgeschreven.